Trang chính

From Test Wiki
Revision as of 23:05, 14 February 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chào mừng bạn đến với Test Wiki
Giới thiệu
Test Wiki là nơi bạn có thể thử nghiệm các công cụ của bảo quản viên hoặc hành chính viên MediaWiki. Có thể yêu cầu các quyền của bảo quản viên và hành chính viên ở đây.
Tính năng
Chúng tôi có thể cài đặt các Tiện ích mở rộng và Giao diện theo yêu cầu của bạn! Yêu cầu có thể được thực hiện ở đây. Mã nguồn của chúng tôi hiện có trên GitHub.
Liên hệ
Cần thứ gì đó? Liên hệ với chúng tôi bằng cách:
  • Trao đổi với chúng tôi trên IRC. Chúng tôi có thể được tìm thấy trong #testadminwiki trên Libera.
  • Gửi email đến staff@testwiki.wiki, (Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với chúng tôi)
  • Chatting with us on Discord, which can be found here.
  • Talking to us on IRC. We can be found in #testadminwiki on Libera.
  • Emailing staff@testwiki.wiki, (If you would like to speak with us in private).