Test Wiki
avatar Log in

Recent changes

From Test Wiki

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
!
This edit has not yet been patrolled
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits | Hide patrolled edits
Show new changes starting from 09:18, 24 September 2018
   

24 September 2018

   ! 06:36  Test Wiki:Request permissions‎‎ (2 changes | history) . . (+1,233). . [Wildly boy‎ (2×)]
   !  06:36 (cur | prev) . . (+5). . Wildly boy (talk | contribs)
   !  06:06 (cur | prev) . . (+1,228). . Wildly boy (talk | contribs)
N  ! 06:30  UserWiki:Wildly boy‎ (diff | hist) . . (0). . Wildly boy (talk | contribs) (import user wiki)
N  ! 06:29  Main Page/zh-cn‎‎ (8 changes | history) . . (+1,356). . [Wildly boy‎ (8×)]
   !  06:29 (cur | prev) . . (+1). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "欢迎来到Test Wiki")
   !  06:17 (cur | prev) . . (+37). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "想要什么?可以从以下方式联络: *在Irc上联系我们。我们在Freenode上创建了个聊天室[irc://chat.freenode.net/#testadminwiki #testadminwiki]。 *发...")
   !  06:15 (cur | prev) . . (+5). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "联络我们")
   !  06:15 (cur | prev) . . (+29). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "我们可以根据您的要求按照您所需要的扩展和皮肤。您可以在提交您的请求。[https://github.com/Test-Wiki/mediawiki 此网站的源代...")
   !  06:12 (cur | prev) . . (-2). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "特点")
   !  06:12 (cur | prev) . . (-20). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "Test wiki是测试MediaWiki上管理员,行政员功能的百科。若要请求获得管理员或行政员权限的可到进行申请")
   !  06:08 (cur | prev) . . (-6). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "介绍")
N  !  06:07 (cur | prev) . . (+1,312). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "主页")
N  ! 06:29  Test Wiki:Administrators/zh-cn‎‎ (2 changes | history) . . (+285). . [Wildly boy‎ (2×)]
   !  06:29 (cur | prev) . . (-9). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "管理员权限会被授予给任何有需要的注册用户。管理员可以执行大部分的技术操作,例如删除,保护页面;封禁用户等。一个完整的...")
N  !  06:22 (cur | prev) . . (+294). . Wildly boy (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki:管理员")

22 September 2018

     13:03  (Deletion log). . [A person somewhere‎ (12×)]
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test A(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test B(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test C(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test D(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test E(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test F(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test G(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test H(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test I(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test J(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test K(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
      13:03 . . A person somewhere (talk | contribs) deleted page User:A person somewhere/Test L(Mass deletion of pages added by A person somewhere Testing this feature out)
N    12:18  Test Wiki:Administrators/vi‎‎ (4 changes | history) . . (+402). . [Nhatminh01‎ (4×)]
      12:18 (cur | prev) . . (+6). . Nhatminh01 (talk | contribs)
      12:18 (cur | prev) . . (-6). . Nhatminh01 (talk | contribs)
      12:17 (cur | prev) . . (+108). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Quyền quản trị viên sẽ được cấp cho bất kỳ người dùng đã đăng nhập nào theo yêu cầu. Quản trị viên có thể thực hiện nhiều thao t...")
N     12:17 (cur | prev) . . (+294). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki:Bảo quản viên")
     12:15  Main Page/vi‎‎ (2 changes | history) . . (+152). . [Nhatminh01‎ (2×)]
      12:15 (cur | prev) . . (+78). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Chúng tôi có thể cài đặt Tiện ích và giao diện theo yêu cầu của bạn! Yêu cầu có thể được thực hiện ở đây. [https://github.com...")
      11:31 (cur | prev) . . (+74). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki, là nơi bạn có thể kiểm tra các công cụ của một bảo quản viên hoặc hành chính viên của MediaWiki. Quyền bảo quản viên hoặc hàn...")
N    12:14  Test Wiki:About/vi‎‎ (4 changes | history) . . (+344). . [Nhatminh01‎ (4×)]
      12:14 (cur | prev) . . (+20). . Nhatminh01 (talk | contribs)
      12:14 (cur | prev) . . (0). . Nhatminh01 (talk | contribs)
      12:14 (cur | prev) . . (+93). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki là nơi để kiểm tra các công cụ của quản trị viên. Trong này, bạn có thể kiểm tra các công cụ (xóa, phục hồi trang), (cấm, bỏ c...")
N     11:30 (cur | prev) . . (+231). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki:Về")
     12:09  (Protection log). . [Nhatminh01‎ (2×)]
      12:09 . . Nhatminh01 (talk | contribs) removed protection from Protection test(Test done)
      12:08 . . Nhatminh01 (talk | contribs) protected Protection test [Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite) [Delete=Allow only administrators] (indefinite) [Protect=Allow only administrators] (indefinite) ‎(Test)
     04:15  Test Wiki:Administrators‎ (diff | hist) . . (+68). . Bonnedav (talk | contribs)
     03:51  Test Wiki:Request permissions‎ (diff | hist) . . (+91). . Bonnedav (talk | contribs)
     03:50 (User rights log) . . Bonnedav (talk | contribs) changed group membership for A person somewhere from administrator to administrator and bureaucrat ‎(Requested)

21 September 2018

     22:34  Test Wiki:Request permissions‎‎ (2 changes | history) . . (+1,456). . [Void‎; A person somewhere‎]
      22:34 (cur | prev) . . (+1,209). . A person somewhere (talk | contribs)
      13:39 (cur | prev) . . (+247). . Void (talk | contribs) (d)
     22:29  (Block log). . [A person somewhere‎ (2×)]
      22:29 . . A person somewhere (talk | contribs) unblocked Example (talk | contribs)(Test done: Congrats, you can edit again)
      22:24 . . A person somewhere (talk | contribs) blocked Example (talk | contribs) with an expiration time of indefinite (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page) ‎(Test)
N    22:28  UserWiki:A person somewhere‎ (diff | hist) . . (+4). . A person somewhere (talk | contribs) (import user wiki)
     13:39 (User rights log) . . Void (talk | contribs) changed group membership for Nhatminh01 from (none) to administrator ‎(requested)
   ! 11:22  Main Page/vi‎‎ (4 changes | history) . . (+21). . [Nhatminh01‎ (4×)]
   !  11:22 (cur | prev) . . (+3). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Liên hệ")
   !  11:22 (cur | prev) . . (+3). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Tiện ích")
   !  11:22 (cur | prev) . . (+2). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Hướng dẫn")
   !  11:22 (cur | prev) . . (+13). . Nhatminh01 (talk | contribs) (Created page with "Xin chào đến Chỗ thử Wiki")