Trang chính

From Test Wiki
Revision as of 13:52, 19 August 2022 by 隆贾廷 (talk | contribs) (Created page with "Cần thứ gì đó? Liên hệ với chúng tôi bằng cách: * Trao đổi với chúng tôi trên IRC. Chúng tôi có thể được tìm thấy trong [irc://irc.libera.chat/#testadminwiki #testadminwiki] trên Libera. * Gửi email đến [mailto:staff@testwiki.wiki staff@testwiki.wiki], (Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với chúng tôi)")
Jump to navigation Jump to search
Chào mừng bạn đến với Test Wiki
Giới thiệu
Test Wiki là nơi bạn có thể thử nghiệm các công cụ của bảo quản viên hoặc hành chính viên MediaWiki. Có thể yêu cầu các quyền của bảo quản viên và hành chính viên ở đây.
Tính năng
Chúng tôi có thể cài đặt các Tiện ích mở rộng và Giao diện theo yêu cầu của bạn! Yêu cầu có thể được thực hiện ở đây. Mã nguồn của chúng tôi hiện có trên GitHub.
Liên hệ
Cần thứ gì đó? Liên hệ với chúng tôi bằng cách:
  • Trao đổi với chúng tôi trên IRC. Chúng tôi có thể được tìm thấy trong #testadminwiki trên Libera.
  • Gửi email đến staff@testwiki.wiki, (Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với chúng tôi).