User:Justarandomamerican/sv: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 March 2024

22 March 2024

11 March 2024

3 March 2024

23 February 2024

15 February 2024

1 February 2024

29 January 2024

  • curprev 19:5419:54, 29 January 2024EPIC talk contribs 862 bytes +81 Created page with "Hej! Jag testar och medverkar i diskussioner här. Jag är även tillbakarullare och medarbetare på engelskspråkiga Wikipedia och Wikipedia på förenklad engelska. Vänligen använd antingen maskulina (han/honom) eller obestämda (hen/henom) pronomen när ni hänvisar till mig, tack. Jag har en avancerad uppsättning av tekniska och formella verktyg tack vare att jag är steward, och jag tar emot förfrågningar för att utföra specifika steward-handlingar, antingen..." undo Tags: Mobile edit Mobile web edit
  • curprev 19:4819:48, 29 January 2024EPIC talk contribs 781 bytes +781 Created page with "User:Justarandomamerican"