Translations:Test Wiki:Copyrights/1/hu: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    22 October 2019

    • curprev 16:5216:52, 22 October 2019Worrida talk contribs 171 bytes +171 Created page with "A szerzői jog kérdésében nincs egységesen kidolgozott szabályzatunk, a feltöltések jogállását magad állapíthatod meg. Minden jog az eredeti szerzőket illeti."