Test Wiki:Patrollers/sv: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

18 June 2024

25 May 2024

9 March 2024

3 March 2024

28 January 2024

  • curprev 18:5318:53, 28 January 2024EPIC talk contribs 523 bytes +14 Created page with "'''Patrullerare''' är användare med möjligheten att markera opatrullerade ändringar som patrullerade; deras egna ändringar markeras också automatiskt som patrullerade. De har även möjlighet att förhindra automatiskt skapande av omdirigeringar vid flytt av sidor, samt att snabbt kunna återställa redigeringar från den senaste användaren som redigerat en sida med hjälp av tillbakarullningsfunktionen. Dessa rättigheter är inkluderade i administratörsgruppen..." undo
  • curprev 18:4918:49, 28 January 2024EPIC talk contribs 509 bytes +509 Created page with "Test Wiki:Patrullerare"