Test Wiki:About/hu: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 October 2019

  • curprev 16:5116:51, 22 October 2019Worrida talk contribs 248 bytes +17 Created page with "A Test Wiki célja az adminisztrátori eszközök (laptörlés, visszaállítás, blokkolás, blokkolás feloldása) tesztelése, valamint kiterjesztések és felületek kipr..." undo