Translations:Test Wiki:Inactivity policy/1/hu: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 November 2020

22 October 2019

  • curprev 16:5316:53, 22 October 2019Worrida talk contribs 376 bytes +376 Created page with "Az egy hónapig inaktív adminisztrátorok és bürokraták jogosultságaikat elvesztik, azonban azokat kérés esetén bármikor visszaállítjuk. Az intézők és rendszerga..."