Test Wiki:About/tr: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 August 2023

16 April 2022

  • curprev 23:0723:07, 16 April 2022LisafBia talk contribs 275 bytes +275 Created page with "Test Wiki, yönetici araçlarının test edildiği yerdir. Bunda araçları test edebilirsiniz (silme, sayfa silmeyi geri alma),(kullanıcıyı engelle, engellemeyi kaldır). Ayrıca, talep edilebilecek uzantıları ve dış görünümleri test etmek içindir."